Chuyên đề
Chính sách pháp luật
Nghị định của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định này quy định chính sách tinh giản biên chế để thực hiện trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị: Các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã; Các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu; Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước; Nông, lâm trường quốc doanh sắp xếp lại theo quy định của pháp luật. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/01/2015.

Public: 21/01/2015
Công văn ủng hộ hoạt động “Chung sức vì biển đảo quê hương”

Thực hiện Công văn số 643/TLĐ ngày 17/5/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn trong thời gian tới, trước tình hình Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam; sau khi trao đổi, thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc (Công đoàn các đơn vị) thực hiện các nội dung sau:

Public: 04/06/2014
123456