Chuyên đề
Chính sách pháp luật

Bộ GD&ĐT: Quy định yêu cầu với đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ

Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ GD&ĐT. Trong đó, nêu rõ những yêu cầu đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ như sau:

Có tầm quan trọng đối với sự phát triển của ngành giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo;

Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ phát triển ngành giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội;

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý;

Kết hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Đề tài cấp Bộ sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn ngoài ngân sách và được giao thực hiện theo phương thức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp.

Mỗi đề tài cấp Bộ do một cán bộ khoa học làm chủ nhiệm đề tài, có các thành viên tham gia nghiên cứu và một thành viên là thư ký khoa học, không có đồng chủ nhiệm và phó chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện đề tài cấp bộ không quá 24 tháng tính từ khi được phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện. Trường hợp đặc biệt có thời gian thực hiện đề tài trên 24 tháng do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định.

Cũng theo quy định này, tổ chức chủ trì đề tài cấp Bộ là các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu khoa học và các tổ chức khoa học và công nghệ được Bộ GD&ĐT giao quản lý, tổ chức thực hiện đề tài cấp bộ.

Tổ chức chủ trì đề tài phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ GD&ĐT trong việc quản lý toàn diện đề tài cấp bộ được giao.

Theo giaoducthoidai.vn

Publish: 04/05/2016 - Views: 888 - Lastest update: 04/05/2016 1:58:28 CH
Tin cùng chuyên mục