Chuyên đề
Chính sách pháp luật

Nghị định của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định này quy định chính sách tinh giản biên chế để thực hiện trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị: Các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã; Các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu; Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước; Nông, lâm trường quốc doanh sắp xếp lại theo quy định của pháp luật. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/01/2015.

  Tải văn bản tại đây: Nghị định 108 về tinh giản biên chế.pdf

Publish: 21/01/2015 - Views: 1308 - Lastest update: 21/01/2015 4:28:35 CH
Tin cùng chuyên mục