Chuyên đề
Chính sách pháp luật

Chính phủ: Phê duyệt các Chiến lược liên quan đến người lao động

1. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xă hội đến năm 2020, tầm nh́n đến năm 2030. Theo đó, Chiến lược đề ra nhiệm vụ hội nhập quốc tế về lao động và việc làm như sau:

Tiếp tục thúc đẩy thực hiện chương tŕnh việc làm bền vững; phát triển, dự báo thị trường lao động; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, di chuyển lao động trong nước và quốc tế, đặc biệt là đưa nhiều lao động có tŕnh độ cao đi làm việc ở nước ngoài; hoàn thiện chính sách việc làm; quản lư di cư lao động quốc tế, di chuyển thể nhân và tổ chức dịch vụ việc làm; xây dựng, thực hiện chương tŕnh việc làm công theo các tiêu chí khu vực và quốc tế.

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tiền lương; thúc đẩy tăng năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam; phát triển quan hệ lao động hài ḥa, ổn định và tiến bộ; hoàn thiện hệ thống pháp luật về quan hệ lao động phù hợp với tiêu chuẩn lao động khu vực và quốc tế; thúc đẩy an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động.

2. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm xă hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu tiến tới BHXH cho mọi người lao động.

Chiến lược phấn đấu đến năm 2020 có 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 50% tham gia bảo hiểm xă hội và trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tiến tới bảo hiểm xă hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân.

Cùng với đó là hoàn thiện chính sách và đảm bảo thực thi chính sách bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế cho người lao động trong các hiệp định song phương và đa phương theo lộ tŕnh; huy động thêm nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế nhằm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế cho người dân; góp phần thu hẹp khoảng cách với các nước khu vực trong lĩnh vực bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế; tham gia kư kết các hiệp định quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế và tham gia vào quá tŕnh hoàn thiện thể chế, xây dựng mô h́nh quản lư, quy tŕnh nghiệp vụ, thủ tục hồ sơ hiện đại, thuận lợi, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người lao động và người sử dụng lao động.

Đến năm 2030, hoàn thiện mô h́nh quản lư bảo hiểm xă hội hiện đại, phù hợp với xu hướng của thế giới, bối cảnh dịch chuyển lao động toàn cầu, sự thay đổi nhân khẩu học và phục vụ tốt hơn nhu cầu tham gia và thụ hưởng chính sách của người lao động, người sử dụng lao động; hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế phù hợp với các điều ước quốc tế về lĩnh vực bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế; và tương đồng với các quốc gia trong khu vực và thế giới.

Theo congdoanvn.org.vn

Publish: 25/01/2016 - Views: 967 - Lastest update: 25/01/2016 2:12:57 CH
Tin cùng chuyên mục