Chuyên đề
Chính sách pháp luật

Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018

          Năm 2014, năm đầu tiên ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam; kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 - 07/05/2014), 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2014), 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

          - Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XI của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018;;

- Xét đề nghị của Văn phòng Công đoàn Giáo dục Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, Cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các cấp công đoàn trong ngành Giáo dục chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Đoàn Chủ tịch TLĐ (để báo cáo);

- BCS Đảng Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- Các UV BCH, UBKT CĐGDVN;

- Công đoàn ĐHQG, ĐHV, CĐCQ Bộ GD&ĐT;

- CĐ các trường ĐH, CĐ và đơn vị trực thuộc;

- CĐGD các tỉnh/TP;

- Lưu: VT, VP.

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Công Phong


Xem chi tiết quyết định tại đây

Publish: 31/03/2014 - Views: 1678 - Lastest update: 01/08/2014 10:53:32 SA
Tin cùng chuyên mục