Chuyên đề
Tổ chức kiểm tra

Thông báo kết quả xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh năm học 2013-2014 (khối trực thuộc)

         - Căn cứ Hướng dẫn số 594/HD-CĐN ngày 15/8/2011 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong Ngành giáo dục;

          - Căn cứ kết quả tự đánh giá chấm điểm và xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh năm học 2013-2014 của công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc;

          - Căn cứ báo cáo kết quả xếp loại CĐCSVM của Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng; Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          - Căn cứ kết quả kiểm phiếu phiếu chấm điểm và xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh năm học 2013-2014 của Hội đồng thi đua khen thưởng Công đoàn Giáo dục Việt Nam ngày 23/7/2014;

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam thông báo kết quả xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh năm học 2013-2014 của các đơn vị như sau:

           1. Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc

          1.1. Công đoàn cơ sở đạt Vững mạnh xuất sắc: 35 đơn vị 

1.

CĐ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

2.

CĐ Trường ĐH Mỏ - Địa chất

3.

CĐ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

4.

CĐ Trường ĐH Giao thông Vận tải

5.

CĐ Trường ĐH Nha Trang

6.

CĐ Trường ĐH Vinh

7.

CĐ Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

8.

CĐ Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

9.

CĐ Trường DBĐH Dân tộc Trung ương

10.

CĐ Trường ĐH Cần Thơ

11.

CĐ Viện Đại học Mở Hà Nội

 

12.

CĐ Trường ĐH Thương mại

 

13.

CĐ Trường ĐH Hà Nội

 

14.

CĐ Trường ĐH Ngoại Thương

 

15.

CĐ Trường ĐH Đồng Tháp

 

16.

CĐ Trường ĐH Tây Nguyên

 

17.

CĐ Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội

 

18.

CĐ Trường Hữu nghị 80

 

19.

CĐ Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

 

20.

CĐ Trường CĐSP Trung ương Nha Trang

 

21.

CĐ Trường DBĐH Dân tộc Trung ương Nha Trang

 

22.

CĐ Trường ĐH Tây Bắc

 

23.

CĐ Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

24.

CĐ Trường ĐH Xây dựng

 

25.

CĐ Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

 

26.

CĐ Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên

 

27.

CĐ Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

 

28.

CĐ Trường DBĐH Dân tộc Sầm Sơn

 

29.

CĐ Trường Hữu nghị T78

 

30.

CĐ Học viện Quản lý Giáo dục

 

31.

CĐ Trường ĐH Đà Lạt

 

32.

CĐ Trường ĐH Lạc Hồng

 

33.

CĐ Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

34.

CĐ Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu

 

35.

CĐ Trường ĐH Công nghệ Đông Á

 

          1.2. Công đoàn cơ sở đạt Vững mạnh: 11 đơn vị

1.

CĐ Tạp chí Giáo dục

2.

CĐ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

3.

CĐ Trường ĐH Quy Nhơn

4.

CĐ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

5.

CĐ Viện nghiên cứu Thiết kế trường học

6.

CĐ Báo Giáo dục và Thời đại

7.

CĐ Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực

8.

CĐ Khách sạn Hoa Phượng Đỏ

9.

CĐ Trường ĐHDL Phương Đông

10.

CĐ Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà

11.

CĐ Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

          1.3. Công đoàn cơ sở đạt Khá: 03 đơn vị

1.

CĐ Trường ĐH Khoa học và Công nghệ HN

2.

CĐ Trường ĐHDL Đông Đô

3.

CĐ Trường ĐH Thăng Long

         1.4. Công đoàn cơ sở đạt Trung bình: 04 đơn vị

1.

CĐ Trường ĐHDL Lương Thế Vinh

2.

CĐ Trường ĐH Tư thục Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

3.

CĐ Trường ĐH Thành Tây

4.

CĐ Trường ĐH Đại Nam

 1.5. Công đoàn cơ sở chưa xếp loại (mới thành lập): 01 đơn vị

1.

CĐ Trường ĐH Phan Thiết

 2. Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng; CĐ Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.1. Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (26 CĐCS)

2.1.1. Công đoàn cơ sở đạt Vững mạnh xuất sắc: 13 đơn vị

1.

CĐ Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội

2.

CĐ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

3.

CĐ Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

4.

CĐ Trường ĐH Ngoại ngữ

5.

CĐ Trường ĐH Kinh tế

6.

CĐ Khoa Luật

7.

CĐ Trung tâm Thông tin thư viện

8.

CĐ Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh

9.

CĐ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

10.

CĐ Trường ĐH Giáo dục

11.

CĐ Khoa Sau đại học

 

12.

CĐ Khoa Quốc tế

 

13.

CĐ Khoa Y dược

 

2.1.2. Công đoàn cơ sở đạt Vững mạnh: 08 đơn vị

1.

CĐ Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

2.

CĐ Trường ĐH Công nghệ

3.

CĐ Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

4.

CĐ Trung tâm đào tạo và phát triển đô thị đại học

5.

CĐ Trung tâm Giáo dục thể chất

6.

CĐ Trung tâm Tài nguyên môi trường

7.

CĐ Viện Vi sinh và Công nghệ sinh học

8.

CĐ Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

2.1.3. Công đoàn cơ sở đạt Khá: 02 đơn vị

1.

CĐ Viện Công nghệ Thông tin

2.

CĐ Khoa Quản trị kinh doanh

2.1.4. Công đoàn cơ sở chưa xếp loại (mới thành lập): 03 đơn vị

1.

CĐ Trung tâm phát triển nguồn lực

2.

CĐ Trung tâm nghiên cứu đô thị

3.

CĐ Văn phòng chương trình Tây Bắc

2.2. Công đoàn Đại học Thái Nguyên (13 CĐCS)

2.2.1. Công đoàn cơ sở đạt Vững mạnh xuất sắc: 11 đơn vị

1.

CĐ Trường ĐH Sư phạm

2.

CĐ Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật

3.

CĐ Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông

4.

CĐ Trường ĐH Khoa học

5.

CĐ Trung tâm học liệu

6.

CĐ Khối Cơ quan ĐH Thái Nguyên

7.

CĐ Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

8.

CĐ Khoa Ngoại ngữ

9.

CĐ Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

10.

CĐ Trường ĐH Nông lâm

11.

CĐ Khoa Quốc tế

 

2.2.2. Công đoàn cơ sở đạt Vững mạnh: 01 đơn vị

1.

CĐ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng

2.2.3. Công đoàn cơ sở đạt Khá: 01 đơn vị

1.

CĐ Trường ĐH Y dược

 2.3. Công đoàn Đại học Huế (19 CĐCS)

2.3.1. Công đoàn cơ sở đạt Vững mạnh xuất sắc: 13 đơn vị

1.

CĐ Trường ĐH Y dược

2.

CĐ Trung tâm đào tạo từ xa

3.

CĐ Cơ quan Đại học Huế

4.

CĐ Trung tâm Giáo dục quốc phòng

5.

CĐ Khoa Luật

6.

CĐ Khoa Du lịch

7.

CĐ Trung tâm học liệu

8.

CĐ Trung tâm phục vụ sinh viên

9.

CĐ Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

10.

CĐ Viện tài nguyên môi trường và công nghệ sinh học

11.

CĐ Trường ĐH Nông lâm

 

12.

CĐ Trường ĐH Khoa học

 

13.

CĐ Trường ĐH Sư phạm

 

2.3.2. Công đoàn cơ sở đạt Vững mạnh: 06 đơn vị

1.

CĐ Trường ĐH Ngoại ngữ

2.

CĐ Khoa Giáo dục Thể chất

3.

CĐ Trường ĐH Kinh tế

4.

CĐ Trường ĐH Nghệ thuật

5.

CĐ Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ

6.

CĐ Nhà xuất bản

          2.4. Công đoàn Đại học Đà Nẵng (8 CĐCS)

2.4.1. Công đoàn cơ sở đạt Vững mạnh xuất sắc: 08 đơn vị

1.

CĐ Trường ĐH Bách Khoa

2.

CĐ Trường ĐH Sư phạm

3.

CĐ Trường ĐH Ngoại ngữ

4.

CĐ Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin

5.

CĐ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

6.

CĐ Trường ĐH Kinh tế

7.

CĐ Cơ quan ĐH Đà Nẵng

8.

CĐ Trương Cao đẳng Công nghệ

2.5. Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (9 CĐCS)

2.5.1. Công đoàn cơ sở đạt Vững mạnh xuất sắc: 07 đơn vị

1.

CĐ Thanh tra

2.

CĐ Cục Kiểm tra và kiểm định chất lượng

3.

CĐ Cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam

4.

CĐ Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

5.

CĐ Cục đào tạo với nước ngoài

6.

CĐ Văn phòng Bộ GD&ĐT

7.

CĐ Cục cơ sở vật chất thiết bị trường học

2.5.2. Công đoàn cơ sở đạt Vững mạnh: 02 đơn vị

1.

CĐ Cục Công nghệ thông tin

2.

CĐ Khách sạn 23 Lê Thánh Tông

 

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức TLĐLĐVN (để b/c)

- CĐ các đơn vị trực thuộc;

- Các Ban CĐGDVN;

- Website CĐGDVN;

- Lưu: VT, BTC.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Công Phong

 Xem chi tiết thông báo tại đây

Publish: 29/07/2014 - Views: 2038 - Lastest update: 01/08/2014 10:47:31 SA
Tin cùng chuyên mục