Chuyên đề
Tổ chức kiểm tra

Hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội CĐCS

Căn cứ Công văn số 796/TLĐ ngày 13/6/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS), Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội CĐCS như sau:

1. Đối với công đoàn cơ sở:

- Các CĐCS đang thực hiện theo nhiệm kỳ 5 năm 2 lần được kéo dài thành nhiệm kỳ 5 năm 1 lần theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. Trường hợp cần bổ sung phương hướng nhiệm vụ, bổ sung ủy viên ban chấp hành phải xây dựng kế hoạch và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam để tổ chức hội nghị đại biểu hoặc hội nghị toàn thể giữa nhiệm kỳ.

- Các CĐCS đã hết nhiệm kỳ đại hội (có danh sách kèm theo), đề nghị Ban Chấp hành công đoàn các đơn vị nghiêm túc triển khai, xây dựng kế hoạch đại hội đúng quy định và báo cáo kế hoạch, dự kiến thời gian tổ chức đại hội gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Tổ chức).

2. Đối với công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Tiến hành rà soát nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở trực tiếp quản lý để quyết định việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở phù hợp với nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Báo cáo kết quả rà soát gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Tổ chức).

3. Công văn này thay thế Công văn số 90/CĐN-BTC ngày 31/3/2014 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo bằng văn bản và gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Tổ chức) để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, BTC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Trần Công Phong

 

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ PHẢI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

 

1.

CĐ Trường ĐH Tư thục Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

2.

CĐ Trường ĐH Đại Nam

3.

CĐ Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội

4.

CĐ Trường ĐH Lương Thế Vinh

 


Publish: 17/06/2014 - Views: 1809 - Lastest update: 01/08/2014 10:46:59 SA
Tin cùng chuyên mục