Chuyên đề
Tuyên truyền

(Bộ GD&ĐT) - Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong ngành giáo dục năm 2014

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 3642/BTP-PBGDPL ngày 25/8/2014 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao nhận thức của toàn ngành về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 11 hằng năm), làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật;

b) Tiếp tục tổ chức Ngày Pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục;

c) Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục;

b) Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013; khắc phục những hạn chế, tồn tại và xác định các hoạt động triển khai phù hợp trong năm 2014, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2014 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

“Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

2. Khẩu hiệu

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Tuân theo Hiến pháp và pháp luật là góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”;

- “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”;

- “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức”;

- “Tôn trọng, bảo vệ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”;

- Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

III. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Thời gian

Tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2014 trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11 năm 2014, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 03 đến ngày 09/11/2014.

2. Nội dung

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về giáo dục và đào tạo, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các văn bản có liên quan khác. Đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, các văn bản hướng dẫn thi hành…; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương thứ XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015; các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học và các quy định có liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

c) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Nội dung phổ biến bao gồm các văn bản pháp luật sau đây:

- Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982;

- Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC);

- Luật biển Việt Nam;

- Luật biên giới quốc gia;

- Luật an ninh quốc gia;

- Bộ luật hàng hải Việt Nam;

- Luật thủy sản;

- Luật dầu khí.

(Tài liệu tuyên truyền về nội dung chủ yếu của các văn bản pháp luật này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn; trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp www.moj.gov.vn).

d) Tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ quản lý, nhà giáo, người học để nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật;

đ) Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

 

3. Hình thức

a) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật, về Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng;

b) Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2014 qua áp phích, băng rôn tại cơ quan, trường học; tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về xây dựng và thực hiện pháp luật;

c) Tổ chức các diễn đàn thông qua mạng Internet, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật;

d) Tổ chức phát động, hưởng ứng, tham gia tích cực cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

đ) Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tuần lễ sinh hoạt đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa đối với sinh viên, học sinh các cơ sở giáo dục đại học, các trường trung cấp chuyên nghiệp;

e) Các hình thức khác: Tùy theo tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục có thể triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thông qua các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo

a) Trên cơ sở nội dung quy định tại phần III của Kế hoạch này, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện với hình thức phù hợp;

b) Tổ chức thực hiện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xây dựng báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 02/12/2014.

2. Trách nhiệm của các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Trên cơ sở nội dung quy định tại phần III của Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện với những hình thức phù hợp; đốc đốc, kiểm tra và xây dựng báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 02/12/2014.

3. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ

a) Vụ Pháp chế

- Làm đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng tổ chức triển khai các hoạt động Ngày Pháp luật trong toàn Ngành. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Tư pháp;

- Biên soạn bản tin, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện Ngày Pháp luật.

b) Vụ Kế hoạch - Tài chính

Bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời để triển khai các hoạt động thực hiện Ngày Pháp luật năm 2014 tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Văn phòng Bộ

- Hướng dẫn lập dự toán kinh phí việc thực hiện Ngày Pháp luật tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lựa chọn chủ đề, khẩu hiệu để treo băng rôn, khẩu hiệu tại các vị trí thích hợp tại trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ pháp chế xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm về thực hiện Ngày Pháp luật trên trang thông tin điện tử  www.moet.gov.vn;

- Tuyên truyền, giới thiệu chuyên trang văn bản http://vanban.moet.gov.vn đến nhà giáo, người học và cán bộ quản lý giáo dục.

d) Báo Giáo dục và Thời đại

Đăng tải Kế hoạch, đồng thời xây dựng chuyên mục, tin, bài phản ánh về tình hình triển khai việc thực hiện Ngày Pháp luật của Ngành.

đ) Các đơn vị thuộc Bộ

- Tổ chức việc quán triệt đến cán bộ, công chức việc thực hiện Kế hoạch này. Lồng ghép nội dung việc thực hiện Kế hoạch với việc triển khai các nhiệm vụ của đơn vị;

- Xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện Ngày Pháp luật của đơn vị và gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 02/12/2014.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Pháp chế) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Hội đồng PHCPB,GDPLTW (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các sở giáo dục và đào tạo (để t/h);
- Các đại học, học viện, trường đại học,
cao đẳng và TCCN (để t/h);
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng,
và các đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Phạm Mạnh Hùng

 

Publish: 07/10/2014 - Views: 6315 - Lastest update: 07/10/2014 1:28:12 CH
Tin cùng chuyên mục