Chuyên đề
Tuyên truyền

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Ngày Pháp luật năm 2016 nhằm tôn vinh Hiếp pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đến mọi người trong xã hội.


Từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất coi trọng việc xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 9 tháng 11 năm 1946 đã trở thành ngày lịch sử, đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua đạo luật cơ bản đầu tiên - Hiến pháp năm 1946.

Nhằm tôn vinh Hiếp pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, ngày 9 tháng 11 hàng năm đã trở thành Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật) (Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013).

  Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 1343/TLĐ ngày 08/9/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng; Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc tiếp tục tổ chức triển khai Ngày pháp luật năm 2016, trọng tâm một số nội dung như sau:

1. Nội dung và khẩu hiệu tuyên truyền

1.1. Nội dung:

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội;

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật và Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Một số các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như: Bộ Luật lao động 2012, Luật Công đoàn 2012, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Bảo hiểm y tế năm 2014;

- Một số văn bản pháp luật khác của Tổng Liên đoàn như: Nghị quyết 4b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới.

1.2. Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

 - “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công nhân, viên chức, lao động”;

- Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày pháp luật, gắn với chức năng và nhiệm vụ của ngành, đơn vị.

2. Hình thức, thời gian triển khai Ngày pháp luật năm 2016

2.1. Hình thức:

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gắn với hoạt động công đoàn của ngành, đơn vị;

- Tuyên truyền cổ  động trực quan bằng: áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn tại đơn vị;

- Tăng cường tư vấn pháp luật; tổ chức đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động tại đơn vị;

- Tham gia kiểm tra, kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

- Xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, biểu dương khen tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành.

2.2. Thời gian: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 cần được tổ chức trong cả năm học bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong 2 tháng, từ 01/10/2016 đến hết ngày 30/11/2016; cao điểm trong tuần lễ từ 07/11/2016 đến hết ngày 12/11/2016.

Các Công đoàn trực thuộc triển khai, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả với nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. 

 

Ban Tuyên giáo - Truyền thông


Publish: 09/11/2016 - Views: 1350 - Lastest update: 09/11/2016 8:11:38 SA
Tin cùng chuyên mục