Chuyên đề
Tuyên truyền

Kết quả hoạt động của Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 - 2019


I. TÌNH HÌNH CÁN BỘ, NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội là một công đoàn cơ sở lớn, có bề dày truyền thống với đội ngũ CBNGNLĐ đông đảo, chất lượng cao. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Công đoàn Trường đã chỉ đạo các CĐBP, Tổ CĐTT vận động CBNGNLĐ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành Giáo dục và của Trường; quan tâm chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ; phối hợp với Chính quyền triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp cho CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới giáo dục của đất nước và sự phát triển của Trường. Đội ngũ CBNGNLĐ của Trường là một khối đoàn kết, gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục và của Trường, tích cực tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng; chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ tiếp tục được nâng cao.

Trong 5 năm qua, các chế độ, chính sách, tiền lương, các loại phụ cấp, bảo hiểm, phúc lợi... đối với CBNGNLĐ được thực hiện đầy đủ, kịp thời đã có tác động tích cực đến tư tưởng của CBNGNLĐ. Đời sống vật chất, tinh thần của CBNGNLĐ từng bước được nâng lên, CBNGNLĐ yên tâm công tác, tích cực, chủ động tham gia xây dựng Trường.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2014 - 2019

1. Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBNGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Trong nhiệm kỳ vừa qua:

Công đoàn Trường đã phối hợp với Chính quyền thực hiện đầy đủ chế dộ chính sách đối với CBNGNLĐ; phối hợp với Chính quyền trong việc khai thác, quản lý các  nguồn thu của Trường, qua đó góp phần nâng cao thu nhập và phúc lợi cho CBNGNLĐ.

Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động văn hóa,  thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành và Trường: thành lập các câu lạc bộ thể thao, tổ chức các giải thể thao cho CBNGNLĐ; Tham gia và phối hợp tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao của ngành và của Thủ đô…

Triển khai có hiệu quả cuộc vận động của CĐGDVN về “Quyên góp xây dựng nhà công vụ, giúp đỡ nhà giáo, người lao động ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn”, “Quỹ mái ấm công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành giáo dục” Trong cả nhiệm kỳ, Công đoàn Trường đã vận động, quyên góp được 1.634.905.000đ cho các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa...

Tham gia xây dựng và thực hiện hệ thống các văn bản quản lí mới của Trường; thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến CBNGNLĐ; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của CBNGNLĐ khi thực hiện đổi mới quản lý nhà trường; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; …từ đó góp phần xây dựng môi trường học tập và làm việc ngày một dân chủ, đoàn kết, sáng tạo.

2. Công tác tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ngiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Công đoàn Trường đã đổi mới công tác tuyên truyền, vận động CBNGLĐ, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng đến các nội dung liên quan trực tiếp đến giáo dục, đào tạo và CBNGNLĐ…với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và có tác dụng giáo dục tốt như: truyên truyền trên website, facebook, tổ chức các cuộc thi dưới hình thức sân khấu hóa...

 Tích cực triển khai chương trình 3 của  BCH CĐGDVN khóa XIV về “Nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp của CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, chương trình 2 của  BCH CĐGDVN khóa XV về “Nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức và kỹ năng ứng xử của cán bộ, nhà giáo, người lao động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo.

 

Năm

Trình độ đội ngũ

 

GS

PGS

TS

Thạc sĩ

Cử nhân

Trình độ khác

Tổng cộng

2018

17

174

461

531

146

16

 

3. Công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ CBNGNLĐ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo

Công đoàn Trường đã chỉ đạo các CĐBP, Tổ CĐTT triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh” “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”  và cụ thể hóa nội dung các cuộc vận động thành phong trào thi đua “Bốn tốt” (Giảng dạy tốt, NCKH tốt, phục vụ tốt, quản lý tốt)  đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới giáo dục. Trong nhiệm kỳ qua, Công Đoàn Trường và nhiều CĐBP, cá nhân được nhận Bằng khen và các danh hiệu thi đua các cấp.

Năm học

Đề tài, đề tài trọng điểm, nhiệm vụ

Tổng số

Trường

Bộ

 

Nhà nước, Nafosted

2017 - 2018

133

60

34

227

4. Công tác đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh tích cực tham gia xây dựng Đảng

Công đoàn Trường đã tích cực triển khai công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Vào đầu nhiệm kì 2014-2019, Công đoàn Trường chỉ đạo và quản lí 50 Công đoàn Bộ phận (CĐBP), Tổ Công đoàn trực thuộc (TCĐTT) với 1.286 CBNGNLĐ. Tháng 9/2018, Công đoàn Trường đã thực hiện việc sắp xếp lại các CĐBP, TCĐTT. Hiện nay, Công đoàn Trường chỉ đạo và quản lí 34 CĐBP với 1.391 cán bộ, công đoàn viên.

BCH Công đoàn Trường khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã xây dựng hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành , thành lập 03 cụm thi đua theo chuyên môn, xây dựng kế hoạch hoạt động cho cả nhiệm kỳ công tác và từng năm học với phương châm hướng về cơ sở, lấy CBNGNLĐ là trung tâm trong việc tổ chức các hoạt động công đoàn.

Công đoàn Trường thực hiện tốt việc cử cán bộ công đoàn tham gia các đợt tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn và công tác kiểm tra của CĐGDVN; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn hàng năm… Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn được nâng lên rõ rệt; nhiều cán bộ công đoàn được tín nhiệm bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở các đơn vị.

Tích cực thực hiện công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 có 174 đoàn viên công đoàn tham gia học lớp tìm hiểu về Đảng, 126 đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Công tác nữ công, phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

 Công đoàn Trường phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường tổ chức nhiều hoạt động nữ công phong phú và đa dạng  như: tổ chức tọa đàm “Phụ nữ thời 4.0” (2017), cuộc thi “Rạng rỡ sắc xuân” (năm 2018) giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống (2016, 2018), Hội thi “Khéo - khỏe chào Xuân” năm 2019, qua  đó góp phần mở rộng và nâng cao chất lượng công tác nữ công trong Nhà trường.

Tổ chức cho nữ cán bộ đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, bình xét danh hiệu thi đua và xét khen th­ưởng chuyên đề “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cho các tập thể và cá nhân nữ CBNGNLĐ điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động, công tác. Trong nhiệm kỳ có 3.726 lượt nữ cán bộ được công nhận danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, trong đó có 609 lượt nữ cán bộ được khen thưởng thành tích xuất sắc.

Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác chăm sóc các cháu thiếu nhi là con CBNGNLĐ (tặng quà nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, tặng phần thưởng học sinh giỏi, tổ chức các hoạt động vui chơi tập trung con em toàn trường. Có thể kể đến các chương trình như: “Vui hội trăng Rằm” (2014), “Mặt trời của mẹ” (2015), “Cả nhà vui” (2016), “Rộn rã hè về” (2018)…

6. Công tác kiểm tra và công tác tài chính công đoàn

Công tác kiểm tra

Trong nhiệm kì 2014 - 2019, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Trường đã tổ chức 53 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn tại các CĐBP, Tổ Công đoàn trực thuộc, kiểm tra tài chính Công đoàn Trường 01 lần/năm. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã thực hiện đúng các quy định của Điều lệ, triển khai tốt Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, nhiều đơn vị có các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ.

Công tác tài chính công đoàn

Hàng năm, Công đoàn Trường thực hiện xây dựng dự toán và báo cáo quyết toán theo nguyên tắc tài chính và hướng dẫn của CĐGDVN, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về thu, quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; thực hiện nghiêm túc thu kinh phí công đoàn, chi tiêu tiết kiệm, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động công đoàn.

7. Công tác đối ngoại

Các hoạt động đối ngoại cũng được Công đoàn trường quan tâm chú trọng: cử cán bộ tham gia Hội nghị ACT+1 tại Đà Nẵng (Việt Nam), Manila (Philippin); tổ chức giao lưu, trao đổi học thuật với nhóm nghiên cứu khoa học nữ Đài Loan (Trung Quốc); tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao: giao lưu bóng bàn với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giao lưu bóng đá với  Viện KHGD, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngân hàng BIDV Việt Nam...; tham gia tổ chức Hội thảo “Vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng đời sống văn hóa, môi trường sư phạm lành mạnh, góp phần xây dựng trường học phát triển bền vững” (2016) và hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” do CĐGDVN tổ chức (2017).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những ưu điểm chính

- Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động; tham gia quản lí, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong Trường.

- Phối hợp chặt chẽ với Chính quyền tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghĩa vụ của CBNGNLĐ và của công dân.

- Phối hợp với Chính quyền làm tốt công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Thường xuyên đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, quan tâm chăm sóc, giáo dục các cháu thiếu nhi là con cán bộ, viên chức.

- Công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên theo đúng quy định, việc thu, chi và quản lý tài chính công đoàn công khai, minh bạch, sổ sách rõ ràng, đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ và tỷ lệ quy định của công đoàn cấp trên.

2. Tồn tại và nguyên nhân

        - Tồn tại

 - Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Trường mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chưa có nhiều đổi mới mang tính đột phá theo kịp yêu cầu đổi mới hiện nay.

- Nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động công đoàn dù đã có nhiều đổi mới song có nơi, có lúc vẫn còn hình thức, chưa thực sự phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

- Hầu hết cán bộ công đoàn đều kiêm nhiệm, phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn nên thời gian đầu tư cho hoạt động công đoàn còn ít, nghiệp vụ công tác công đoàn chưa sâu.

- Công tác đối ngoại của Công đoàn Trường còn hạn chế, chưa theo kịp quá trình hội nhập quốc tế của đất nước và ngành Giáo dục.

- Nguyên nhân

- Cơ chế chính sách dành cho cán bộ công đoàn còn bất cập nên chưa khuyến khích được những cán bộ giỏi tham gia làm công tác công đoàn.

- Đời sống kinh tế còn khó khăn tác động đến tâm tư, tình cảm và trách nhiệm, ý thức của đội ngũ CBNGLĐ.

- Sự đổi mới nhận thức, tư duy về công tác công đoàn trong một bộ phận  cán bộ công đoàn còn chậm, kỹ năng công tác còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

          3. Bài học kinh nghiệm

        Một là, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động công đoànhoạt động công đoàn phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của CĐGDVN, các nhiệm vụ chính trị của Trường, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều lệ của tổ chức công đoàn, hướng về cơ sở, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

        Hai là, xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn với Chính quyền và các đoàn thể trong Trường để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trường.

        Ba là, phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn và CBNGNLĐ; chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn có phẩm chất đạo đức, đổi mới, sáng tạo, tâm huyết với hoạt động đoàn thể, có đủ năng lực và kĩ năng hoạt động công đoàn.

        Bốn là, chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, triển khai các hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy lợi ích hợp pháp và chính đáng của công đoàn viên và hiệu quả công việc làm mục tiêu phấn đấu.

         Năm là, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân tiêu biểu, nhân rộng điển hình tiên tiến.

 

 BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XVI

 

 

Publish: 10/06/2019 - Views: 421 - Lastest update: 13/06/2019 12:02:00 CH
Tin cùng chuyên mục