Chuyên đề
Tuyên truyền

Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp hoạt động của Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

I . MỤC TIÊU

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ; Tiếp tục xây dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo; đoàn kết, tập hợp, động viên CBNGNLĐ tích cực phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy trách nhiệm xã hội, xây dựng Trường ĐHSP Hà Nội phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

            II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của Công đoàn Trường

100% CBNGNLĐ được tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chủ trương đổi mới của ngành Giáo dục; Nghị quyết của Công đoàn các cấp; sứ mạng, giá trị cốt lõi, trách nhiệm xã hội của Trường.

100% các CĐBP thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Ngành Giáo dục, CĐGDVN và Công đoàn Trường phát động.

95% các CĐBP đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh”“Công đoàn vững mạnh xuất sắc”.

100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn.

100% CĐBP tổ chức cho nữ CBNGNLĐ đăng ký thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; trên 95% nữ công đoàn viên đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

2. Chỉ tiêu của Công đoàn Trường tham gia chỉ đạo, thực hiện

100% các CĐBP phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động đúng quy định.

100% CBNGNLĐ là giảng viên thực hiện nghiêm túc đạo đức nhà giáo,  nâng cao năng lực chuyên môn, thi đua đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, truyền tải nội dung đổi mới giáo dục và đào tạo đến người học

100% CBNGNLĐ là viên chức hành chính thực hiện nghiêm túc kỷ cương, nền nếp, văn hóa công sở, thi đua xây dựng môi trường công sở văn minh, hiện đại.

100% người lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn tại các đơn vị tự chủ tài chính được kết nạp vào tổ chức công đoàn.

Từ 100 công đoàn viên ưu tú trở lên được kết nạp Đảng.

            III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong Trường

- Phối hợp với Chính quyền thực hiện tốt chế độ, chính sách cho CBNGNLĐ; tham gia nghiên cứu, đề xuất, phản biện những chính sách mới của Trường liên quan trực tiếp đến CBNGNLĐ.

- Phối hợp chặt chẽ với Chính quyền trong việc khai thác, tăng thêm nguồn thu của Trường; xây dựng, quản lý và sử dụng hợp lí quỹ phúc lợi nhằm nâng cao thu nhập và phúc lợi cho CBNGNLĐ.

- Tích cực tham gia công tác xây dựng đời sống văn hóa trường học, tổ chức tốt các phong trào văn hoá, thể thao nhằm  nâng cao mức độ hưởng thụ văn hoá tinh thần cho CBNGNLĐ.

- Quan tâm lắng nghe, tiếp thu, chủ động phát hiện và chủ động phối hợp kịp thời với Chính quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của CBNGNLĐ; góp phần xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong Trường.

2. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao năng lực nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo cho đội ngũ CBNGNLĐ

- Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đa dạng hóa công tác tuyên truyền; nắm bắt tình hình, tâm tư của đội ngũ CBNGNLĐ; chú trọng tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động, nề nếp hành chính, kỷ cương trong nhà trường cho đội ngũ CBNGNLĐ.  

- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn, kỹ năng mềm cho CBNGNLĐ; khuyến khích các CĐBP tổ chức các sinh hoạt chuyên môn, giao lưu học thuật, hình thành các nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển, đáp ứng  yêu cầu của công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo.

3. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

 - Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn các cấp và Trường phát động theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung vào phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, động viên CBNGNLĐ thi đua dạy tốt, NCKH tốt, phục vụ tốt, quản lý tốt.

          - Phối hợp chặt chẽ với Chính quyền trong việc động viên CBNGNLĐ nâng cao năng lực, tích cực tham gia vào các công tác triển khai đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW: triển khai đổi mới mô hình và chương trình đào tạo của Trường, tham gia viết sách giáo khoa cho chương trình giáo dục phổ thông mới; biên soạn các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp học; tham gia bồi dưỡng giáo viên các cấp học….

4. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn; phát triển đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

- Chủ động,sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức hoạt động công đoàn; tiếp tục hướng về cơ sở, lấy CBNGNLĐ là trung tâm trong tổ chức các hoạt động công đoàn.

- Triển khai công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ công đoàn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, nhiệt tình và có kỹ năng công tác công đoàn.

- Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, chú trọng phát triển đoàn viên tại các đơn vị tự chủ tài chính, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đoàn viên.

- Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu các công đoàn viên ưu tú để Đảng bộ Trường bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng; thực hiện tốt việc nhận xét kết nạp Đảng và chuyển đảng chính thức cho Đảng viên mới.

5. Nâng cao hiệu quả công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nữ công; tăng cường phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường trong việc vận động nữ CBNGNLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp và năng lực quản lý.

- Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

- Lựa chọn nội dung thiết thực và hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động nữ công, chăm sóc các cháu thiếu nhi con CBNGNLĐ trong toàn trường nhân dịp kỉ niệm các ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động Vì trẻ em, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10,…

6. Thực hiện tốt công tác kiểm tra và công tác tài chính công đoàn

Công tác kiểm tra

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra nhân dân; tăng cường hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, trọng tâm là kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBNGNLĐ.

Công tác tài chính công đoàn

Thực hành tiết kiệm, tập trung nguồn lực, tiếp tục thực hiện phân cấp tài chính công đoàn; triển khai sử dụng phầm mềm kế toán trong quản lý tài chính công đoàn.

7. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức công đoàn trong nước và quốc tế; phát huy vai trò của Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội trong khối thi đua số 3 của CĐGDVN .

Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả, BCH Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 kêu gọi toàn thể CBNGNLĐ Trường ĐHSP Hà Nội phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hoàn thành tốt các chương trình công tác đề ra trong nhiệm kỳ, xây dựng Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lá cờ đầu trong hệ thống CĐGD Việt Nam.

 BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG 

 

 

 

Publish: 10/06/2019 - Views: 478 - Lastest update: 13/06/2019 12:03:42 CH
Tin cùng chuyên mục