Chuyên đề
Tuyên truyền

Công bố văn kiện Đại hội XII của Đảng

Công đoàn Trường trân trọng trích dẫn toàn văn hai văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Publish: 29/03/2016 - Views: 1616 - Lastest update: 29/03/2016 10:56:39 CH
Tin cùng chuyên mục