BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XVI

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Số ĐT, email

1.      

Nguyễn Nhật Tân

Phòng HCTH

Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức - Thi đua, ban Chế độ - Chính sách

0912.222.664

nhattan@hnue.edu.vn

2.      

Trần Công Thanh

Ban QL Ký túc xá

Phó Chủ tịch CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT

0904.226.594

congthanh@hnue.edu.vn

3.      

Nguyễn Thị Thu Hoài

Khoa Việt Nam học

Phó Chủ tịch CĐ trường, Trưởng ban Nữ công

0912.598.119

thuhoaivnh@hnue.edu.vn

4.      

Nguyễn Thị Mai Chanh

Khoa Ngữ văn

Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Chuyên môn

0167.255.7799

maichanh@hnue.edu.vn

5.      

Hoàng Thị Mai Hương

VP Công đoàn

Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo - Văn thể

0914.649.257

maihuong@hnue.edu.vn

6.      

Nguyễn Ngọc Ánh

Khoa Địa lý

UVBCH, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Văn thể, Chủ tịch Công đoàn khoa Địa lý

0982.579.126

anh@hnue.edu.vn

7.      

Trần Thị Thanh Huyền

Khoa Sinh học

UVBCH, Phó trưởng ban Chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn khoa Sinh học

0912.319.099

thanhhuyen_sinhhoc@hnue.edu.vn

8.      

Lê Hải Đăng

Khoa Hóa học

UVBCH, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Văn thể, Chủ tịch Công đoàn khoa Hóa học

0983.839.947

danglh@hnue.edu.vn

9.      

Đỗ Thị Phi Nga

Khoa Tiếng Anh

UVBCH, Phó trưởng ban Nữ công, Chủ tịch Công đoàn khoa Tiếng Anh

0912.025.544

ngadtp@hnue.edu.vn

10. 

Phạm Thị Kim Anh

Viện NCSP

UVBCH, Phó trưởng ban Chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn viện NCSP

0988.184.413

anhptk@hnue.edu.vn

11. 

Nguyễn Đạt Đăng

Khoa Toán Tin

UVBCH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chủ tịch Công đoàn khoa Toán Tin

0972.847.951

dangnd@hnue.edu.vn

12. 

Đinh Hùng Mạnh

Khoa Vật lí

UVBCH, Chủ tịch Công đoàn khoa Vật lí

0917.271.417

manhdh@hnue.edu.vn

13. 

Trương Thị Thúy Nga

Phòng TCCB

UVBCH, Phó trưởng ban Chế độ - Chính sách, Chủ tịch Công đoàn phòng TCCB

0943.333.808

thuynga@hnue.edu.vn

14. 

Tiêu Thị Mỹ Hồng

Khoa SPKT

UVBCH, Chủ tịch Công đoàn khoa Lý luận Chính trị - Giáo dục Công dân

0983.832.528

myhong@hnue.edu.vn

15. 

Lê Thanh Chinh

Phòng KHTC

UVBCH, Phó trưởng ban Chế độ - Chính sách, Chủ tịch Công đoàn phòng KHTC

0942.586.226

chinhlt@hnue.edu.vn