BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT, email

1.

Nguyễn Nhật Tân

Trưởng ban

 

0912.222.664

nhattan@hnue.edu.vn

2.

Cao Tuấn Anh

Phó Trưởng ban

 

0913.063.434

anhct@hnue.edu.vn

3.

Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó Trưởng ban

 

0912.598.119

thuhoaivnh@hnue.edu.vn

4.

Trần Thị Thanh Huyền

Ủy viên

0912.319.099

tranthanhhuyen@hnue.edu.vn

5.

Hoàng Thị Mai Hương

Ủy viên

0914.649.257

maihuong@hnue.edu.vn

6.

Tiêu Thị Mỹ Hồng

Trưởng ban

0983.832.528

myhong@hnue.edu.vn

7.

Tô Phương Oanh

Phó Trưởng ban

 

0988.768.469

tophuongoanh@gmail.com

8.

Dương Tuấn Anh

Phó Trưởng ban

0904.239.227

anhdt@hnue.edu.vn

9.

Đàm Thị Vân Anh

Ủy viên

0912.169.400

vananhtlgd@gmail.com

10.

Đinh Hùng Mạnh

Ủy viên

0918.693.366

manhdh@hnue.edu.vn

11.

Trần Thị Thanh Thủy

Ủy viên

0982.250.306

thuyttt.hn@hnue.edu.vn

12.

Lê Thanh Chinh

Ủy viên

0942.586.226

chinhlt@hnue.edu.vn

13.

Đỗ Thị Phi Nga

Ủy viên

0912.025.544

ngadtp@hnue.edu.vn

14.

Lê Hải Đăng

Ủy viên

0983.839.947

danglh@hnue.edu.vn

15.

Đinh Thu Hà

Ủy viên

0985.546.568

thuha-arts.hnue.edu.vn