LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XVII (NHIỆM KỲ 2019 - 2024)
1. Chủ tịch Nguyễn Nhật Tân
- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công đoàn Trường; tổ chức việc phân công, phân nhiệm và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của từng ủy viên đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Trường tham gia các Hội đồng cấp trường.

- Chủ tài khoản, chủ sở hữu tài sản Công đoàn trường, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, thi đua, chế độ chính sách, đối ngoại, Văn phòng Công đoàn, quản lý vấn đề thu chi quỹ Công đoàn.

2. Phó Chủ tịch Cao Tuấn Anh
- Chủ nhiệm Ủy Kiểm tra của Công đoàn Trường.

- Giúp Chủ tịch Công đoàn Trường giải quyết công việc khi được Chủ tịch ủy quyền; tham gia một số Hội đồng cấp trường khi được Chủ tịch phân công.

3. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hoài
- Phụ trách công tác nữ công, công tác chuyên môn, tổ chức các sự kiện của Công đoàn Trường.
- Giúp Chủ tịch Công đoàn Trường giải quyết công việc khi được Chủ tịch ủy quyền; tham gia Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Trường.