ỦY BAN KIỂM TRA

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT, email

1

Cao Tuấn Anh

Chủ nhiệm UBKT

 

0913.063.434

anhct@hnue.edu.vn

2

Đinh Hùng Mạnh

Phó Chủ nhiệm

0917.271.417

manhdh@hnue.edu.vn

3

Đinh Duy Danh

Ủy viên

0983.229.938

danhspkhtc@gmail.com

4

Phí Thị Bảo Khanh

Ủy viên

0988.521.269

baokhanh10@gmail.com

5

Phạm Thị Quỳnh

Ủy viên

0903.249.980

quynhpt@hnue.edu.vn