ỦY BAN KIỂM TRA

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Số ĐT, email

1.         

Trần Công Thanh

BQL KTX

Chủ nhiệm UBKT

0904.226.594

congthanh@hnue.edu.vn

2.         

Nguyễn Đạt Đăng

K.Toán

Phó Chủ nhiệm UBKT

0972.847.951

dangnd@hnue.edu.vn

3.         

Đinh Duy Danh

P.KHTC

Ủy viên

0983.229.938

danhspkhtc@gmail.com

4.         

Vũ Lệ Hoa

K.TLGD

Ủy viên

0912.633.110

hoavl@hnue.edu.vn

5.         

Phạm Thị Quỳnh

K.Triết học

Ủy viên

0903.249.980

quynhpt@hnue.edu.vn