Giới thiệu
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI QUA CÁC NHIỆM KỲ (TỪ 1951 - 2014)

I. GIAI ĐOẠN 1951-1967 

TT

Họ và tên

Nhiệm kỳ

Ghi chú

1.       

Lê Văn Thiêm

1951 - 1956

 

2.       

Nguyễn Lân

1956 - 1959

 

3.       

Nguyễn Lương Ngọc

1959 - 1961

 

4.       

Cát Văn Sơn

1961 - 1962

 

5.       

Hồ Văn Điềm

1962 - 1963

 

6.       

Nguyễn Hòa Bình

1963 - 1965

 

7.       

Nguyễn Văn Tỷ

1965 - 1967

 

 II. GIAI ĐOẠN 1967-1975

TT

Họ và tên

Nhiệm kỳ

Ghi chú

1.       

Nguyễn Văn Tỷ

1967 - 1975

CT CĐ ĐHSPHN I

2.       

Trần Thị Xuân

1967 - 1974

CT CĐ ĐHSPHN II

3.       

Nguyễn Ngọc Luyện

1974 - 1975

CT CĐ ĐHSPHN II

 II. GIAI ĐOẠN 1975 ĐẾN NAY

TT

Họ và tên

Nhiệm kỳ

Ghi chú

1.       

Lê Quang Thung

1975 - 1977

ĐH lần thứ Nhất

1977- 1979

ĐH lần thứ II

2.       

Đinh Văn Phiêu

1979 - 1981

ĐH lần thứ III

3.       

Đinh Văn Phiêu

1981 - 1983

ĐH lần thứ IV

4.       

Nguyễn Quang Hào

5.       

Nguyễn Sinh Huy

1983 - 1985

ĐH lần thứ V

6.       

Nguyễn Thị Tú Anh

1985 - 1987

ĐH lần thứ VI

7.       

Nguyễn Thị Tú Anh

1987 - 1989

ĐH lần thứ VII

8.       

Trần Thị Bích Liên

9.       

Nguyễn Đức Thâm

1989 - 1993

ĐH lần thứ VIII

10.  

Lê Hồng Sơn

1993 - 1996

ĐH lần thứ IX

11.  

Vũ Thị Tuyết Liên

1996 - 1999

ĐH lần thứ X

12.  

Nguyễn Văn Am

1999 - 2002

ĐH lần thứ XI

13.  

Nguyễn Văn Vận

2002 - 2005

ĐH lần thứ XII

14.  

Trần Thị Hồng Vân

2005 - 2007

ĐH lần thứ XIII

15.  

Nguyễn Văn Vận

2008 - 2010

ĐH lần thứ XIV

16.  

Nguyễn Văn Vận

2011 - 2013

ĐH lần thứ XV

17.  

Nguyễn Nhật Tân

2014 - 2019

ĐH lần thứ XVI