lịch sử truyền thống
Lịch sử công đoàn trường

Công đoàn trường đại học sư phạm hà nội thời kỳ 1975 - 1985

1. Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn 1975 -1981

Cuối năm 1975, theo quyết định số 872/QĐ của Bộ Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I (gồm các khoa khoa học xã hội) và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II (gồm các khoa khoa học tự nhiên) được sáp nhập thành trường Đại học Sư phạm Hà Nội I. Nhà trường được Chính phủ, Bộ Giáo dục giao nhiệm vụ xây dựng trở thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm trong hệ thống các trường Đại học Sư phạm  trên cả nước.

Cùng với sự thay đổi của tổ chức Đảng và tổ chức Chính quyền, Công đoàn hai trường cũng được sát nhập thành Công đoàn trường Đại học Sư phạm I. Đồng chí Lê Quang Thung, Thư ký Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội I được Đảng uỷ chỉ định làm Thư ký Công đoàn trường, đồng chí Nguyễn Ngọc Luyện, nguyên Thư ký Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội II được Đảng uỷ chỉ định làm Phó Thư ký Công đoàn trường. Chủ trương về hoạt động của Công đoàn trường khi mới sáp nhập chủ yếu là giáo dục, động viên đoàn viên công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo theo hướng mới.

1.1. Các kỳ Đại hội:

Trong giai đoạn 1975-1981, Công đoàn trường đã trải qua 3 kỳ Đại hội:

- Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội I lần thứ Nhất (Nhiệm kỳ 1975-1977) được tổ chức vào tháng 12/1976.

Tại Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội I lần thứ Nhất (Nhiệm kỳ 1975-1977), đồng chí Lê Quang Thung được bầu làm Thư ký công đoàn trường, đồng chí Nguyễn Văn Khánh được bầu làm làm Phó Thư ký công đoàn trường.

- Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội I lần thứ II (Nhiệm kỳ 1977-1979), được tổ chức vào tháng 12/1977.

Tại Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội I lần thứ II (Nhiệm kỳ 1977-1979), đồng chí Lê Quang Thung tiếp tục được bầu lại làm Thư ký công đoàn trường, đồng chí Trần Bá Hoành được bầu làm Phó Thư ký công đoàn trường.

- Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội I lần thứ III (Nhiệm kỳ 1979-1981) được tổ chức vào tháng 12/1979.

Tại Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội I lần thứ III (Nhiệm kỳ 1979-1981), đồng chí Đinh Văn Phiêu được bầu làm Thư ký công đoàn trường, đồng chí Phạm Minh Châu được bầu làm Phó Thư ký công đoàn trường.

2.2. Kết quả công tác:

Trong giai đoạn này, Công đoàn Trường đã đẩy mạnh các hoạt động sau đây:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, đồng thời tích cực tham gia tổ chức đời sống, xây dựng môi trường sư phạm.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tập thể xã hội chủ nghĩa

- Phát triển phong trào phát huy sáng kiến kinh nghiệm

- Làm tốt công tác văn hoá, thể thao

- Đẩy mạnh phong trào "Phụ nữ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

- Tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng

Trong thời gian sau ngày thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ trường, hoạt động, củng cố và phát triển của Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là thành tích trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đồng thời Công đoàn cũng góp phần vào làm tốt công tác đào tạo của Nhà trường. Công đoàn đã từng bước khắc phục những khó khăn do điều kiện chủ quan và khách quan đưa đến để đảm đương vai trò của một tổ chức đoàn thể quần chúng có vị trí và uy tín trong cán bộ, công nhân viên.

2. Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn 1981 - 1985

2.1. Các kỳ Đại hội:

Trong giai đoạn 1981- 1985, Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tôt chức 2 kỳ đại hội.

- Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ IV (Nhiệm kỳ 1981-1983) diễn ra vào năm 1981.

Tại Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội I lần thứ IV (Nhiệm kỳ 1981-1983), đồng chí Đinh Văn Phiêu được bầu lại làm Thư ký Công đoàn trường.

Đến giữa nhiệm kỳ, đồng chí Đinh Văn Phiêu chuyển lên làm Phó Thư ký, quyền Thư ký Công đoàn Giáo dục Việt Nam nên đồng chí Nguyễn Quang Hào đảm nhiệm chức vụ Thư ký Công đoàn trường cho đến hết nhiệm kỳ.

- Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ V (Nhiệm kỳ 1983-1985) diễn ra vào năm 1983.

Tại Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội I lần thứ V (Nhiệm kỳ 1983-1985), đồng chí Nguyễn Sinh Huy được bầu làm Thư ký Công đoàn trường.

2.2. Kết quả công tác:

Trong giai đoạn 1981 - 1985, Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã triển khai các hoạt động toàn diện trên tất cả các mặt công tác:

- Tập trung vào nâng cao ý thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa, phát huy truyền thống cách mạng của nhà giáo Việt Nam, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tự chủ của cán bộ, công đoàn viên, động viên mọi người nỗ lực hăng hái thi đua yêu nước, có nhiều hành động thiết thực góp phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Phát động phong trào thi đua “Hai tốt theo gương các điển hình tiên tiến” tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, tích cực tham gia vào nhiệm vụ cải cách giáo dục.

- Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống cho cán bộ, công đoàn viên, tổ chức cho đoàn viên tham gia công tác nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất phục vụ đời sống giúp giải quyết những khó khăn trong cuộc sống gia đình của đoàn viên...

- Các hoạt động của Công đoàn trường luôn thực hiện theo chủ trương định hướng của Công đoàn ngành Giáo dục. Công đoàn đã tích cực giới thiệu những đoàn viên xuất sắc đề nghị chi bộ Đảng và cấp ủy xét kết nạp Đảng.

Trong thời gian 1981 - 1985, Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã triển khai các hoạt động toàn diện trên tất cả các mặt công tác, trong đó những công tác trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng; động viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; bảo đảm chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên nhà trường. Trên nền tảng những thành tích đã đạt được, những bài học kinh nghiệm đã rút ra, phát huy những truyền thống tốt đẹp của Trường Đại học Sư phạm, Công đoàn Trường tiếp tục vươn lên đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kì mới, thời kỳ đất nước đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Publish: 22/07/2014 - Views: 887 - Lastest update: 24/07/2014 8:43:36 SA
Tin cùng chuyên mục