công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội (2014 - 2019)

Thực hiện Kế hoạch số 315/CĐN-BtoC, ngày 12/10/2017 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn giáo dục các cấp, tiến tới Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đảng ủy trường ĐHSP Hà Nội, BCH Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2014 - 2019).

Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

            Thời gian: 8h00 ngày 6 tháng 12 năm 2017 (thứ Tư)

            Địa điểm: Hội trường nhà K - Trường ĐHSP Hà Nội

            Thành phần:

            - BCH Công đoàn Trường khóa XVI, Ủy viên các ban công tác của Công đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân Trường.

            - BCH Công đoàn bộ phận.

- Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn trực thuộc trường.

Nhận được Công văn này đề nghị các đồng chí Chủ tịch CĐBP, Tổ Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

                        (Thông báo này thay cho Giấy mời)        

2. Góp ý các văn bản tại Hội nghị (có văn bản kèm theo)

Công đoàn Trường gửi các văn bản sau đây để lấy ý kiến góp ý kiến của công đoàn viên:

1. Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của BCH Công đoàn Trường;

2. Dự thảo Báo cáo nhiệm kỳ XVI của BCH CĐGD Việt Nam;

3. Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

4. Các văn bản hướng dẫn lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến.

Thời gian thực hiện

Các đơn vị tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp (bằng văn bản) gửi về Văn phòng Công đoàn trường (kèm theo file mềm về địa chỉ mail: vp.congdoan@hnue.edu.vn). Thời gian chậm nhất ngày 01/12/2017 (thứ Sáu).

Công văn có gửi kèm bản dự thảo báo cáo chính trị của CĐGDVN.

Nhận được Công văn này đề nghị các đồng chí Chủ tịch CĐBP, Tổ Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

                                                                                                                                                                                                                              TM.BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH


                                                                                                                                                                                                                                 Nguyễn Nhật Tân

Tải các  văn bản tại đây: Thong bao cac van ban chuan bi HN giua nhiem ky.doc

                                            Du thao bao cao nhiem ky 2013.2018 cua CDGDVN.doc

                                            Du thao Dieu le CDVN 2017.doc,

                                           Bao cao so ket nua nhiem ky khoa 16.doc

Publish: 21/11/2017 - Views: 2294 - Lastest update: 21/11/2017 3:37:12 CH
Tin cùng chuyên mục