công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và 68 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2019), triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”

Thực hiện Công văn số 71/KH-CĐN, ngày 20/3/2019 về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và 68 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2019) và Công văn số 04/HD-CĐN, ngày 10/4 về Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

                   - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và 68 năm thành lập CĐGD Việt Nam nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của CBNGNLĐ và đoàn viên công đoàn đối với Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam và CĐGD Việt Nam.

          - Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận của CBNGNLĐ để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; động viên, khích lệ CBNGNLĐ thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TƯ.

- Động viên đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn phát huy trí tuệ đề xuất các sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn; khắc phục tính hình thức, lãng phí, trì trệ và hành chính hóa trong các cấp công đoàn.

          - Nâng cao vị thế và uy tín của tổ chức Công đoàn, tập hợp, thu hút đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) gia nhập tổ chức Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn nói chung, Công đoàn Giáo dục Việt Nam nói riêng vững mạnh; làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với quần chúng, CBNGNLĐ.

                    - Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, gắn phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng môi trường văn hóa thân thiện, lành mạnh, nâng cao đạo đức nhà giáo... nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

II. NỘI DUNG

1. Phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”

- Đổi mới nhận thức về thời cơ và thách thức đối với tổ chức công đoàn, nhiệm vụ cốt lõi cần tập trung thực hiện trong giai đoạn hiện nay.

- Đổi mới cách thức tổ chức hoạt động công đoàn đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của đoàn viên công đoàn, đội ngũ CBNGNLĐ: Tham gia cùng với chính quyền trong việc thực hiện dân chủ trong Nhà trường, quá trình chuyển đổi, vận hành cơ chế quản lý mới; Nâng cao đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và CBNGNLĐ; Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Đề xuất các giải pháp, cách làm mới trong việc tổ chức các hoạt động công đoàn.

- Vận dụng sáng tạo tri thức, công nghệ mới vào quá trình tổ chức hoạt động, khơi gợi, phát huy được phẩm chất, năng lực, trí tuệ và sức sáng tạo của mỗi đoàn viên công đoàn.

- Việc tổ chức các hoạt động cần được xác định rõ mục đích, yêu cầu, mục tiêu kết quả đạt được.

- Các giải pháp đổi mới mang tính chuyên môn được áp dụng trong hoạt động cần phải được thể hiện trong sản phẩm cụ thể, phù hợp, mang lại lợi ích thiết thực.

2. Triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 68 năm thành Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên, CBNGNLĐ trong tình hình mới, tích cực thực hiện các chủ trương mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam và CĐGD Việt Nam.

- Tổ chức tuyên truyền trên website, facebook về truyền thống lịch sử thành lập Công đoàn Việt Nam và CĐGD Việt Nam.

- Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2019.

- Động viên CBNGNLĐ tham gia cuộc thi “Sáng tác tranh cổ động chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao

- Tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn.

- Thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”

          Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” được tổ chức thành 2 đợt:

          Đợt 1: Từ tháng 4/2019 đến tháng 7/2019

          Đợt 2: Từ năm học 2019 - 2020 đến hết năm học 2020 - 2021

1.1. Công đoàn Trường

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Nhà trường trong công tác chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua hàng năm; cụ thể hóa nội dung thi đua thành những tiêu chí cụ thể phù hợp theo từng giai đoạn.

- Tuyên truyền về phong trào thi đua trên các phương tiện truyền thông, động viên, khích lệ CBNGNLĐ tích cực, chủ động tham gia phong trào thi đua.

- Tổ chức cho các tập thể, cá nhân ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua; đăng ký sáng kiến, ý tưởng mới (có bản mẫu đăng ký sáng kiến gửi kèm).

- Phối hợp với chính quyền thành lập Hội đồng sáng kiến, tổ chức xét chọn công nhận sáng kiến.

- Tổng hợp và trao đổi rút kinh nghiệm và sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua trong từng học kỳ và từng năm học.

- Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” theo kế hoạch của CĐGDVN.

- Biểu dương khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình.

- Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua về CĐGD Việt Nam (cùng với báo cáo tổng kết Công đoàn cuối năm học).

1.2. Công đoàn bộ phận

- Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức triển khai các nội dung của phong trào thi đua đến CBNGNLĐ trong đơn vị.

- Triển khai ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua; đăng ký sáng kiến (theo mẫu gửi kèm); động viên, hướng dẫn, theo dõi và tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện các nội dung đã đăng ký. Thời hạn nộp đăng ký sáng kiến: cuối tháng 8/2019.

- Tổ chức các buổi tọa đàm, phổ biến các giải pháp hay, những sáng tạo, đổi mới trong hoạt động công đoàn.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho CBNGNLĐ.

- Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua theo từng giai đoạn cùng với báo cáo tổng kết công đoàn cuối năm học.

- Căn cứ nội dung và kế hoạch triển khai phong trào của Công đoàn trường, xây dựng kế hoạch hoạt động của công đoàn bộ phận phù hợp với điều kiện của đơn vị.

2. Các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 68 năm thành Công đoàn Giáo dục Việt Nam

2.1. Công đoàn Trường

- Tổ chức tuyên truyền trên website, facebook về truyền thống lịch sử thành lập Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam; treo băng zôn, khẩu hiệu chào mừng...

- Vận động CBNGNLĐ tham gia cuộc thi “Sáng tác tranh cổ động chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

- Tổ chức giao lưu thể thao, giải Cầu lông - Bóng bàn truyền thống và giao lưu văn nghệ.

- Tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn đầu nhiệm kỳ.

- Phối hợp với Trạm Y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNGNLĐ; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động…

- Thành lập đội tuyển tham gia cuộc thi “An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019”.

- Tổ chức giao lưu, tọa đàm về truyền thống của Công đoàn Trường, về đổi mới hoạt động và nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới trong hoạt động công đoàn.

2.2. Công đoàn bộ phận

                   - Các đơn vị viết bài đăng trên website của Công đoàn Trường; các ban công tác của Công đoàn Trường viết bài đăng trên website của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về các hoạt động của Công đoàn Trường.

- Động viên CBNGNLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động của Công đoàn Trường triển khai.

Nhận được công văn này, đề nghị BCH Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có gì vướng mắc, BCH Công đoàn bộ phận có thể liên hệ với Văn phòng Công đoàn Trường hoặc đ/c Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, SĐT: 0912.598.119 để được giải đáp.

 Tải văn bản tại đây: Ke hoach phat dong phong trao thi dua va chao mung 90 nam CDVN.doc

Publish: 23/04/2019 - Views: 614 - Lastest update: 23/04/2019 3:20:58 CH
Tin cùng chuyên mục