công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc hưởng ứng phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Số: 31 /TB-CĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc hưởng ứng Phong trào Thi đua

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020

 


          Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo của Đảng ủy Trường về việc hưởng ứng Phong trào Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020; Ban chấp hành Công đoàn Trường thông báo tới các Công đoàn Bộ phận để triển khai các nội dung sau:

1. Tuyên truyền, vận động Cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) tiếp tục triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về năm An toàn giao thông 2020.

2. Hưởng ứng các cuộc thi, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gi, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

3. Vận động CBNGNLĐ nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn giao thông và tổ chức ký cam kết thực hiện theo các nội dung sau:

+ 100% CBNGNLĐ nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn khi tham gia giao thông, không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

+ 100% CBNGNLĐ không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia; thực hiện mặc áo phao khi đi phà, đò qua sông; đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn, đúng cách và đội mũ cho trẻ nhỏ khi tham gia giao thông theo qui định.

          Các  Công đoàn Bộ phận tổ chức triển khai ký cam kết (Chủ tịch Công đoàn Bộ phận đại diện ký) về việc thực hiện an toàn khi tham gia giao thông với các nội dung trên và gửi Bản cam kết (mẫu đính kèm) về Văn phòng Công đoàn Trường (scan và gửi đến địa chỉ email: vp.congdoan@hnue.edu.vn hoặc qua group zalo BCHMR nhiệm kỳ 2019 - 2024) trước ngày 28/4/2020.

          Nhận được Thông báo này, đề nghị các Chủ tịch Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- ĐU, HĐT, BGH (để báo cáo);

- CĐBP (để thực hiện);

- Lưu: VPCĐ.

 

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Nhật Tân

 

 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN…………………………..

 

BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2020

 

Công đoàn Bộ phận …………………..đã tuyên truyền, vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) cam kết thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với các nội dung như sau:

+ …. % CBNGNLĐ nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn khi tham gia giao thông, không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

+ …. % CBNGNLĐ không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia; thực hiện mặc áo phao khi đi phà, đò qua sông; đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn, đúng cách và đội mũ cho trẻ nhỏ khi tham gia giao thông theo qui định.

 

                                                                                        TM.BCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

                                                                                                            CHỦ TỊCH

 

 Tải văn bản tại đây:Thông báo về an toàn trật tự giao thông 2020.docx

Publish: 17/04/2020 - Views: 282 - Lastest update: 22/04/2020 4:29:08 CH
Tin cùng chuyên mục