công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc hiến máu tình nguyện

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 

Số: 32 /TB-CĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc hiến máu tình nguyện

         

          Thực hiện Công văn số 1189/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục - Đào tạo và chỉ đạo của Đảng ủy Trường, Ban chấp hành Công đoàn Trường thông báo tới các Công đoàn Bộ phận để triển khai các nội dung sau:

1. Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện.

Thông điệp: Hiến máu cứu người - Nghĩa cử cao đẹp

 2. Vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

- Thời gian thực hiện: Từ 17/4/2020 đến 30/4/2020.

Công đoàn Bộ phận tập hợp, thống kê danh sách CBNGNLĐ đã tham gia hiến máu từ ngày 01/01/2019 đến nay (trong danh sách đề nghị ghi cụ thể ngày tham gia hiến máu) gửi về Văn phòng Công đoàn Trường (scan và gửi đến địa chỉ email: vp.congdoan@hnue.edu.vn hoặc qua group zalo: BCHMR Nhiệm kỳ 2019 - 2024) trước ngày 28/4/2020.

Nhận được Công văn này, đề nghị các Chủ tịch Công đoàn Bộ phận triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- ĐU, HĐT, BGH (để báo cáo);

- CĐBP (để thực hiện);

- Lưu: VPCĐ.

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Nhật Tân

 

 Tải văn bản tại đây: Thông báo về hiến máu tình nguyện 2020.docx

Publish: 17/04/2020 - Views: 229 - Lastest update: 22/04/2020 4:28:19 CH
Tin cùng chuyên mục