công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Kế hoạch triển khai Tháng Công nhân năm 2020

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Số: 35 / KH-CĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Tháng Công nhân năm 2020

 

 


          Thực hiện Công văn số 06/HD-CĐN, ngày 06/3/2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc Hướng dẫn triển khai Tháng Công nhân năm 2020; được sự đồng ý của Đảng ủy Trường, Ban chấp hành Công đoàn Trường triển khai kế hoạch cụ thể như sau:

            I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Lao động; tiếp tục phát huy truyền thống của nhà giáo; khẳng định vị trí, vai trò, sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) và tổ chức công đoàn trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Tổ chức các hoạt động thiết thực hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của CBNGNLĐ trong Tháng Công nhân năm 2020 nhằm động viên, khích lệ CBNGNLĐ hăng say, nhiệt tình, sáng tạo trong công tác chuyên môn; phát huy vai trò, trách nhiệm của CBNGNLĐ trong công tác giảng dạy, NCKH, đảm bảo an toàn vệ sinh, xây dựng môi trường, cảnh quan sư phạm.

            II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tháng Công nhân với chủ đề “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”.

2. Tuyên truyền phổ biến Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2019 và các văn bản có liên quan.

3. Tổ chức tọa đàm về vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ chế tự chủ đại học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng dạy - học.

4. Tổ chức cuộc thi “Nét đẹp Công đoàn cơ sở năm 2020”.

5. Phát động toàn thể CBNGNLĐ ủng hộ kinh phí ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp với chính quyền thực hiện công tác hỗ trợ CBNGNLĐ, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

6. Tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ thực hiện năm An toàn giao thông 2020, tổ chức cho CBNGNLĐ ký cam kết nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

7. Tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ tham gia hiến máu tình nguyện với thông điệp “Hiến máu cứu người - Nghĩa cử cao đẹp”.

8. Tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ, tích cực hưởng ứng hiệu quả Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, xây dựng môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”, phòng chống cháy nổ.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chế độ chính sách, Chuyên môn, Nữ công, Tuyên giáo - Truyền thông, Văn hóa - Thể thao xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động theo các nội dung tại mục II.

          2. Các Công đoàn Bộ phận báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và có hiệu quả các hoạt động trong tháng Công nhân năm 2020

          Nhận được thông báo này, đề nghị các Chủ tịch Công đoàn bộ phận quan tâm triển khai thực hiện. Công đoàn Trường sẽ sơ kết vào dịp tổng kết năm học 2019 - 2020 và đưa vào tiêu chí thi đua đánh giá công đoàn cuối năm học.

          Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐT, BGH (để báo cáo)

- CĐBP (để thực hiện);

- Lưu: VPCĐ.

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Nhật Tân

 


 

Tải văn bản tại đây: 35_KH_CD.pdf

Publish: 21/04/2020 - Views: 401 - Lastest update: 22/04/2020 4:25:04 CH
Tin cùng chuyên mục