công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Thực hiện Công văn số 140/CĐN-CSPL, ngày 01/7/2020 của Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam về việc lấy ý kiến góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn triển khai cụ thể như sau:

1. Nội dung

1.2. Lấy ý kiến của CBNGNLĐ về toàn bộ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, trọng tâm vào các vấn đề sau:

- Tổ chức bộ máy công đoàn và cơ chế quản lý cán bộ công đoàn (Điều 6, điều 23 Luật Công đoàn 2012).

          - Cơ chế tài chính công đoàn (Điều 26 Luật Công đoàn 2012).

          - Một số nội dung khác như: địa vị pháp lý của Công đoàn (Điều 1); quyền gia nhập Công đoàn (Điều 5); những hành vi bị  nghiêm cấm (Điều 9); bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn (Điều 24) Luật Công đoàn 2012.

          - Ngoài ra có thể có các ý kiến cho toàn văn dự thảo (về cấu trúc, nội dung) và các kiến nghị, đề xuất nếu có.

          2. Tổ chức thực hiện

          Các đơn vị tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) về nội dung dự thảo Luật và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi.

          Văn bản tổng hợp các ý kiến góp ý của các đơn vị gửi về Văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 20/7/2020 (thứ Hai) để báo cáo CĐGD Việt Nam.

          Nội dung các văn bản góp ý tải trên website: congdoan.hnue.edu.vn.

          Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc theo kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

TM.BAN CHẤP HÀNH

- CĐBP;

CHỦ TỊCH

- Lưu: VPCĐ.

 

 

                                                (đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Nhật Tân


Tải văn bản tại đây: 80_TB_CÐ.pdfCác văn bản góp ý luật CĐ sửa đổi.rar


Publish: 14/07/2020 - Views: 526 - Lastest update: 14/07/2020 8:32:25 SA
Tin cùng chuyên mục