công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Quyết định về việc điều chỉnh một số quy định chức năng, nhiệm vụ của các ban công tác Công đoàn trường ĐHSP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Công đoàn Trường điều chỉnh một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của các ban công tác công đoàn Trường

Publish: 31/08/2015 - Views: 1606 - Lastest update: 31/08/2015 11:41:36 SA
Tin cùng chuyên mục