công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Thực hiện Công văn số 230/CĐN-BTC, ngày 29/9/2016 về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Trường triển khai cụ thể như sau:

1. Các đơn vị tổ chức cho cán bộ, đoàn viên nghiên cứu, đánh giá các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ, phát hiện những bất cập, vướng mắc, có ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho phù hợp với tình hình thực tế..

2. Mỗi công đoàn viên góp ý vào Phiếu lấy ý kiến (theo mẫu M1 đính kèm công văn này).

3. Các đơn vị có thể tổ chức hội nghị hoặc gửi phiếu lấy ý kiến trực tiếp theo các tổ công đoàn và tập hợp toàn bộ số lượng phiếu đã phát ra, gửi về Văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 6/10/2016. Công đoàn Trường tổng hợp ý kiến của cán bộ, công đoàn viên trong toàn trường và gửi về Công đoàn Giáo dục trước ngày 12/10/2016.

Công văn và mẫu phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên website: congdoan.hnue.edu.vn (mục văn bản) và hệ thống văn bản đến của Trường.


Publish: 30/09/2016 - Views: 1624 - Lastest update: 30/09/2016 11:48:27 SA
Tin cùng chuyên mục