công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Đại hội Đảng bộ trường ĐHSP Hà Nội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội Đảng các cấp, 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020 và công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Số: 34/ KH-CĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020), Đại hội Đai biểu

Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XIV(nhiệm kỳ 2020 – 2025) và Đại hội Đảng các cấp, 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

(01/8/1930-01/8/2020) và công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020)

 

 

 

          Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội Đảng các cấp, 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020) và Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), được sự đồng ý của Đảng ủy Trường, Ban chấp hành Công đoàn Trường triển khai một số hoạt động cụ thể như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

          - Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020) gắn với cuộc vận động Học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                - Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020) và Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020).

          - Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và Đại hội Đảng các cấp.

            II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động Văn hóa - Thể thao chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và Đại hội Đảng các cấp:

a. Giải Cờ vua, cờ tướng.

b. Giải Cầu lông - Bóng bàn.

          c. Tổ chức Liên hoan Ca khúc cách mạng.

d. Xây dựng Chương trình văn nghệ khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

2.Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

3. Tổ chức cuộc thi viết về điển hình “Dân vận khéo” năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo - Truyền thông, Văn hóa - Thể thao xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động theo các nội dung tại mục II.

          2. Các Công đoàn Bộ phận báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội Đảng các cấp, 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020) và 90 năm truyền thống Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020).

          Nhận được thông báo này, đề nghị các Chủ tịch Công đoàn bộ phận quan tâm triển khai thực hiện.

          Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐT, BGH (để báo cáo)

- CĐBP (để thực hiện);

- Lưu: VPCĐ.

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Nhật Tân

 

 Tải văn bản tại đây: 34_KH_CD.pdf

Publish: 21/04/2020 - Views: 444 - Lastest update: 22/04/2020 4:29:43 CH
Tin cùng chuyên mục